header_nieuw.jpg

PRIVACYVERKLARING

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze
websites, e-mail, of telefoon.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever).
Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden.
Veelal gaat het om de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om
uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er
vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

  • Communicatie en informatievoorziening;
  • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
  • De verbetering van onze producten en diensten;
  • Facturering
  • Enzovoort

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor onze eigen marketingdoeleinden of om u reclamematerialen
te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn.
Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of
andere onderzoeksdoeleinden. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen
verwerken en dat we u daar expliciettoestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw
toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.
Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te
beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische
kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw
exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de
persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen
van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen.
Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins
bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.
Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met
persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens
slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. 
Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.
Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de
paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig
zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden
aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die
in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van
de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de
persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben
gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.
Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele
wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens
zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer
en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze
(sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen.
Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere
schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website in kaart willen brengen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van
toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid.
Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag.
Eerste aanspreekpunt voor privacy aspecten bij onze organisatie is Ir Geert van der Aalst,  T +31 73- 553 07 43, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemonde, 15 mei 2018
Versie 180515

Ruim assortiment

Ons assortiment bestaat uit ruim 120 producten. Waaronder boxen en kasten voor afvalcontainers, kisten voor vuilnis (-zakken), tuinkussens en gasflessen. Hoge en lage kasten voor onderander technische installaties. Bergingen voor fietsen, bakfietsen, motoren, scooters en scootmobielen. Plantenbakken, picknicktafels, sportbanken, opslagen voor brandhout, oppot-tafels, en side-tables. 

Eigen wensen

Lutrabox ontwerpt en produceert haar producten volledig zelf en dankzij de modulaire opbouw kunnen wij al onze producten in verschillende uitvoeringen aanbieden. Maar u kunt onze houten opbergmeubelen ook in maatvoering en indeling laten aanpassen naar wens. 

Ruimte

Uw ruimte wordt nog beter benut door de opbergmeubelen van Lutrabox. Een breed scala aan goed ontworpen functionele opgbergmeubelen voor buiten zorgt ervoor dat iedereen een opgeruimde en functionele plek kan creeëren, zodat u optimaal kan genieten van de (buiten)ruimte die u heeft. 

Losse onderdelen

Onze producten zijn 100% repareerbaar doordat u bij Lutrabox losse onderdelen kunt bestellen. Zo passen onze producten volledig binnen onze duurzame aanpak. Is een onderdeel aan vervanging toe? Lutrabox geeft u de mogelijkheid om losse onderdelen te bestellen. Zo kunt u uw opbergmeubel repareren in plaats van ze te vervangen want de conclusie is: repareren van uw product in plaats van vervangen is niet alleen beter voor het milieu maar ook voor uw portomonee. Voor de losse onderdelen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 

Heeft u vragen over een van onze producten? Neem vrijblijvend contact met ons op: 073 553 07 43

fsc

ispm

komo

10years